post-image

Un any més, TRAM realitza l’Estudi de Satisfacció de Viatgers per conèixer com valoren el servei les persones usuàries. Els
resultats mostren que la satisfacció espontània (Índex de Qualitat Percebuda) dels usuaris i de les usuàries de les dues xarxes segueix augmentant ja que la puntuació ha passat dels 8,21 punts del 2021 als 8,37 punts.

A la pregunta, “Quina nota global li donaria al servei actual de TRAM en una escala de 0 a 10”, les persones usuàries del tramvia puntuen amb un notable alt el servei, amb una puntuació mitjana de les dues xarxes de 8,43 punts.

L’atribut més ben valorat de la xarxa Trambaix és, un any més, la facilitat d’accés a l’andana i els tramvies. Enguany, augmenta de nota i es col·loca en la segona posició dels atributs millor valorats la informació del servei (megafonia, pantalles, senyalització…) seguida de la conducció suau i segura.

Els atributs que més han augmentat en valoració aquest 2022 respecte de l’any passat han estat la seguretat personal (viatjar sense conflictes) i el funcionament de les màquines validadores de dins el tramvia.

Pel que fa a Trambesòs, els atributs més ben valorats són l’accessibilitat a l’andana i els tramvies i la rapidesa del trajecte. Els atributs que més han augmentat en valoració durant el 2022 han estat el funcionament de les màquines validadores de dins el tramvia, la puntualitat i la informació del servei.

 

La usuària tipus

L’Estudi de Satisfacció de Viatgers de TRAM també mostra el perfil de les persones usuàries del tramvia: una dona (62% a Trambaix i 66,4% a Trambesòs) entre 41 i 64 anys (31,6% a Trambaix i 33,5% a Trambesòs), que viu a Barcelona (26,2% a Trambaix i 51,1% a Trambesòs) i que fa un ús intensiu del tramvia, amb un o més d’un viatge al dia (58,6% a Trambaix i 54,7% a Trambesòs), eminentment per motius laborals (66,4% a Trambaix i 64,8% a Trambesòs).

A més, el 83,4% de les persones usuàries de Trambaix i el 81,1% de les de Trambesòs afirmen tenir altres alternatives de transport per fer els seus desplaçaments però prefereixen fer-los en tramvia.

L’estudi, realitzat entre el 23 de maig i el 8 de juny a un total de 2.310 persones, permet conèixer anualment l’opinió dels viatgers i el seu grau de satisfacció. Gràcies a aquest estudi TRAM pot detectar els atributs amb menys nota i implementar, si cal, noves millores.