INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

A continuació, s'indica informació ampliada de la informació bàsica proporcionada sobre la protecció de les seves dades:

 

WEBS, CANALS I ATENCIÓ A CLIENTS

 

Vies de recollida de dades

La informació d'aquest apartat es refereix a aquelles dades personals que es tractin relatius a la gestió d'objectes perduts, consultes i suggeriments, queixes i reclamacions, sol·licituds d'acompanyament i sol·licituds de visites al tramvia. Aquesta informació es pot recollir a través de:
a) Els diferents formularis que apareixen en el lloc web www.tram.cat (apartat “Atenció a clients”)
b) Les peticions que es puguin formular mitjançant els diferents canals d'atenció a clients que s'esmenten en l'apartat “Atenció a clients”
c) Les peticions que puguin rebre's a través de les administracions públiques davant les quals puguin haver-se interposat aquestes peticions relatives al transport de viatgers amb tramvia.

Responsable del Tractament

TRAMBAIX UTE o TRAMBESÒS UTE, depenent de si la petició versa sobre la Línia de tramvia TRAMBAIX o sobre la Línia de tramvia TRAMBESÒS, respectivament (d'ara endavant TRAM OPERADORA).
TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE estan compostes per les empreses TRANSDEV DIVISIÓ ESPANYA, S.L. i MARFINA, S.L.
Adreça postal: Avinguda Barcelona s/n, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Telèfon: 900 701 181
Delegat de protecció de dades: dpd@trambcn.com

Finalitat del tractament de les seves dades

TRAM OPERADORA tractarà les dades que proporcioni l'usuari/a per a la gestió de sol·licituds, consultes, reclamacions, queixes i suggeriments que realitzi.
Les dades es conservaran durant el temps necessari per a la tramitació i resposta de la petició i per a determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. A més, podrà ser aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació

Legitimació per al tractament de dades

Les dades seran tractades amb la finalitat de complir amb les obligacions legals (art. 6.1.c RGPD) que TRAM OPERADORA ha de complir especialment quant als drets dels usuaris/as del servei de transport per tramvia i que s'estableixen en la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària i en Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.
En el cas de peticions relatives a objectes perduts, les dades personals seran tractats en virtut de l'interès legítim de la persona que ha perdut l'objecte (art. 6.1.f RGPD).
Les dades obtingudes de l'enregistrament de les crides que es realitzen a través de la línia d'atenció al client es tractaran en virtut de l'interès legítim de TRAM OPERADORA, amb la finalitat de millorar la qualitat del servei i poder acreditar el compliment de les seves obligacions legals, així com per a atendre's possibles responsabilitats (art. 6.1.f RGPD).
Quan per a realitzar la petició s'utilitzi algun dels formularis establerts a aquest efecte, en els mateixos s'indicarà aquelles dades que siguin obligatoris per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no atendre's adequadament la petició.

Destinataris del tractament de les seves dades

Les dades podran comunicar-se a les empreses concessionàries (TRAMVÍA METROPOLITÀ SA o TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA, si la petició versa sobre la Línia de tramvia TRAMBAIX o sobre la Línia de tramvia TRAMBESÒS, respectivament) i a les administracions competents amb la finalitat de poder complir amb les obligacions imposades pel contracte d'operació del servei de transport de tramvia i facilitar el control i seguiment del mateix a aquestes entitats.
TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE gestionen de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa totes dues UTEs poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l'altra per a això. A més utilitzem serveis de missatgeria i informàtics, aquests últims en algun cas els poden prestar empreses estatunidenques però que estan adherides als principis de la decisió Privacy Shield (art. 45 RGPD).

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments de les seves dades. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin davant TRAM OPERADORA en l'adreça postal o l'adreça de correu electrònic dpd@trambcn.com.

Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent o si desitja obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot dirigir-se a la AutoritatCatalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).

 

SEGURETAT OPERACIÓ

 

Vies de recollida de dades

La informació d'aquest apartat es refereix a aquelles dades personals que es tractin: 

  • Mitjançant el sistema de videovigilància instal·lat en les parades del tramvia, en tot el recorregut del tramvia, a l'interior dels tramvies, en les cotxeres i en les oficines d'atenció al client,
  • Mitjançant el sistema d'enregistrament d'àudio instal·lat en els tòtems que es troben en els Dispensadors Automàtics de Bitllets (DAB), en les parades del tramvia, que permeten la comunicació de qualsevol usuari/a amb el nostre centre de control.
  • Per a dur a terme el control i registre de visites a les cotxeres i oficines d'atenció al client.

 

Responsable del tractament

TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE, depenent de si el tractament es refereix a dades d'usuaris/as de la Línia de tramvia TRAMBAIX o dels qui accedeixin a les seves instal·lacions o si es refereix a la Línia de tramvia TRAMBESÒS i les seves instal·lacions, respectivament (d'ara endavant TRAM OPERADORA).

TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE estan compostes per les empreses TRANSDEV DIVISIÓ ESPAÑA, S.L. i MARFINA, S.L.

Adreça postal: Avinguda Barcelona s/n, 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)

Telèfon: 900 701 181

Delegat de protecció de dades: dpd@trambcn.com

 

Finalitat del tractament de les seves dades

Assegurar el bon funcionament i la seguretat en l'operació tramviària i en les instal·lacions de TRAM OPERADORA. Per a això es registraran imatges de les persones usuàries o visitants durant la prestació del servei de transport del tramvia tant en les parades com a l'interior dels tramvies i en les instal·lacions de les operadores (cotxeres, oficines d'atenció al client); es gravaran les trucades que puguin realitzar-se a través dels tòtems de parades, que es troba en els Dispensadors Automàtics de Bitllets i es registraran els accessos que poguessin realitzar-se a les instal·lacions de TRAM OPERADORA.

Les dades es conservaran com a màxim durant un mes, a excepció que calgués conservar més enllà d'aquest termini, en el cas que es produeixi algun sinistre o incident que pogués suposar alguna responsabilitat per a TRAM OPERADORA, per a les empreses concessionàries o les administracions i/o organismes competents en la matèria i, especialment, respecte al servei de transport

 

Legitimació per al tractament de dades

TRAM OPERADORA tractarà aquestes dades en virtut d'un interès legítim a complir amb les seves obligacions contractuals i a poder garantir la seguretat de les instal·lacions i del servei de transport (art. 22 i art. 8.1 LOPDGDD). Així mateix, també ha de realitzar aquest tractament de dades amb la finalitat de complir amb obligacions legals que s'estableixen en la Llei de contractes del sector públic i en la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària (art. 8.1 LOPDGDD).

 

Destinataris del tractament de les seves dades

Les dades podran comunicar-se a les empreses concessionàries (TRAMVÍA METROPOLITÀ SA o TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA, depenent de si les dades es refereixen a la Línia de tramvia TRAMBAIX o a la Línia de tramvia TRAMBESÒS, respectivament) i a les administracions competents amb la finalitat de poder complir amb les obligacions imposades pel contracte d'operació del servei de transport de tramvia i facilitar el control i seguiment del mateix a aquestes entitats.

Les dades podran comunicar-se a les forces i cossos de seguretat, a advocats, jutjats i tribunals, en cas de produir-se algun incident que el requerís.

TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE gestionen de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa ambdues UTEs poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l'altra per a això. Aquestes dades també podran ser comunicades a la corredoria i companyies d'assegurances en cas que es produís algun sinistre i podran ser accedits per les empreses contractades per a portar el manteniment dels sistemes, així com les empreses de seguretat i suport auxiliar que presten serveis de control d'accés a les instal·lacions de TRAM OPERADORA.

 

Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments de les seves dades. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin davant TRAM OPERADORA en l'adreça postal o l'adreça de correu electrònic dpd@trambcn.com.

Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent o si desitja obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot dirigir-se a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).