POLÍTICA DE PRIVACITAT

 La present política de privacitat de dades regula el tractament de dades que realitza TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE.

 

1. Responsable del tractament

Els responsables de les dades personals recollits en cada tractament són:

  • TRAMBAIX UTE (formada per les empreses TRANSDEV DIVISIÓ ESPANYA, S.L. i MARFINA, S.L.) amb CIF U-62868906, amb adreça Avinguda Barcelona s/n 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), adreça electrònica dpd@trambcn.com i telèfon 900 701 181
  • TRAMBESÒS UTE (formada per les empreses TRANSDEV DIVISIÓ ESPANYA, S.L. i MARFINA, S.L.) amb CIF U-63304935, amb adreça Avinguda Barcelona s/n 08970 Sant Joan Despí (Barcelona), adreça electrònica dpd@trambcn.com i telèfon 900 701 181

 

2. Finalitat del tractament de les dades i destinataris de les mateixes

CANAL DE DENÚNCIES

Responsable del tractament: Trambaix UTE i Trambesòs UTE

Finalitat: Les dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat d'avaluar, analitzar i donar resposta a la denúncia presentada i, si és necessari, realitzar les actuacions corresponents per part de Trambaix UTE i Trambesòs UTE.

Temps de conservació: Les dades recollides a través del Canal de Denúncies seran eliminades en un termini no superior a tres mesos des de la recepció de la denúncia, excepte si la seva conservació està destinada a donar prova del funcionament del Model de Prevenció i Detecció de Delictes. Així mateix, excepcionalment, transcorregut aquest termini de tres mesos, les dades podran continuar sent tractats per a la tramitació de mesures de recerca interna que siguin necessàries i, com a màxim, per a tramitar els procediments judicials que es derivin dels fets denunciats.

Destinataris del tractament de les seves dades: Les denúncies rebudes seran gestionades per Molins Advocats Defensa Penal, S.L.P, amb CIF: B62565734 i adreça postal: carrer Aribau, 198 5è 08036 Barcelona (BARCELONA).

Tot i que serà el corresponent Òrgan de Compliment de TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE, (en funció de l'empresa sobre la qual es dirigeixi la denúncia) qui, si fos necessari, durà a terme la recerca interna.

Aquesta informació també es podrà comunicar als organismes i administracions públiques competents en la matèria i als Jutjats i Tribunals, si fos necessari.

Legitimació: Les bases legals que legitimen el tractament de les dades són: (i) el consentiment manifestat en completar el procés de registre i remetre'ns la seva denúncia; (ii) l'interès legítim de mantenir un sistema de denúncies que ens permeti complir amb el nostre Codi Ètic i actuar davant de possibles conductes il·lícites o inapropiades, i (iii) l'empleno d'una obligació legal.

SEGURETAT DE L'OPERACIÓ

Responsable del tractament : Trambaix UTE i Trambesòs UTE

Finalitat: Assegurar el bon funcionament i la seguretat de l'operació tramviària i a les instal·lacions de TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE. Per a això es registraran imatges de les persones usuàries o visitants durant la prestació del servei de transport del tramvia tant en les parades com a l'interior dels tramvies i en les instal·lacions de les operadores (cotxeres, oficines d'atenció al client); es gravaran les crides que puguin realitzar-se a través dels tòtems de parades, que es troba en els Dispensadors Automàtics de Bitllets i es registraran els accessos que poguessin realitzar-se a les instal·lacions.

Temps de conservació: Les dades es conservaran com a màxim durant un mes, a excepció que calgués conservar més enllà d'aquest termini, en el cas que es produeixi algun sinistre o incident que pogués suposar alguna responsabilitat per a TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE, per a les empreses concessionàries o les administracions i/o organismes competents en la matèria i, especialment, respecte al servei de transport.

Destinataris del tractament de les seves dades: Les dades podran comunicar-se a les empreses concessionàries (TRAMVÍA METROPOLITÀ SA o TRAMVIA METROPOLITÀ DEL BESÒS SA, depenent de si les dades es refereixen a la xarxa de tramvia TRAMBAIX o a la xarxa de tramvia TRAMBESÒS, respectivament) i a les administracions competents amb la finalitat de poder complir amb les obligacions imposades pel contracte d'operació del servei de transport de tramvia i facilitar el control i seguiment del mateix a aquestes entitats.

Les dades podran comunicar-se a les forces i cossos de seguretat, a advocats, jutjats i tribunals, en cas de produir-se algun incident que el requerís.

TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE gestionen de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa ambdues UTEs poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l'altra per a això. Aquestes dades també podran ser comunicades a la corredoria i companyies d'assegurances en cas que es produís algun sinistre i podran ser accedits per les empreses contractades per a portar el manteniment dels sistemes, així com les empreses de seguretat i suport auxiliar que presten serveis de control d'accés a les instal·lacions.

Legitimació: Tractament de les dades en virtut d'un interès legítim a complir amb les seves obligacions contractuals i a poder garantir la seguretat de les instal·lacions i del servei de transport (art. 22 i art. 8.1 LOPDGDD). Així mateix, també ha de realitzar aquest tractament de dades amb la finalitat de complir amb obligacions legals que s'estableixen en la Llei de contractes del sector públic i a la Llei 4/2006, de 31 de març, ferroviària (art. 8.1 LOPDGDD).

GESTIÓ ECONÒMICA

Responsable del tractament: Trambaix UTE i Trambesòs UTE

Finalitat: Prestació del servei, compra, venda, gestió del pagament, gestió de la venda, compliment d'obligacions comptables i fiscals.

Temps de conservació: Les dades es conservaran durant un termini de 5 anys o mentre calgui en virtut de possibles responsabilitats derivades de la gestió del servei de transport públic que duu a terme l'empresa.

Destinataris del tractament de les seves dades: Administracions competents i entitats relacionades amb el servei de transport.

Legitimació: Les dades per a l'emissió de l'oferta de venda i, en cas d'acceptar-ho, per a la subscripció de contracte, el seguiment i execució del servei o compra, la facturació, el pagament i el cobrament, es tracten amb la finalitat de poder dur a terme la prestació dels nostres serveis al client i realitzar la compra o gestionar el servei contractat (execució de contracte, art. 6.1.b RGPD).

Les dades per a poder complir les nostres obligacions comptables i fiscals (emissió de factures, gestió de comptabilitat, impostos) es tracten en virtut de la legislació fiscal (Llei de l'impost sobre el valor afegit, Llei General Tributària) (art. 6.1.c RGPD).

Les dades sol·licitades són obligatòries per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no procedir-se a la venda o prestar-se el servei.

RECURSOS HUMANS 1

Responsable del tractament: Trambaix UTE i Trambesòs UTE

Finalitat: Tractar les dades que el candidat/a proporcioni per a gestionar els processos de selecció.

Temps de conservació: En cas que no sigui seleccionat/da en el procés, les seves dades identificatives es conservaran durant un termini de dos anys, període en què no podrà tornar a presentar-se al mateix lloc. Si passat aquest termini, el candidat/a desitgés continuar participant en els processos de selecció que organitzi l'empresa haurà de tornar a facilitar les seves dades.

Destinataris del tractament de les seves dades: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE gestionen de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa totes dues UTEs poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l'altra per a això.

Les dades es comunicaran als organismes públics i privats i administracions públiques competents en la matèria, així com als encarregats contractats per a la selecció de personal i recursos humans.

Legitimació: Les dades seran tractades en virtut del consentiment i, en cas de ser seleccionat, en virtut de l'execució de contracte com a mesures precontractuals, segons petició expressa de l'interessat/da (art. 6.1.a i .b *RGPD).

Durant el procés de selecció podran realitzar-se proves psicofísiques i/o psicotècniques en cas que s'estimi necessari per al lloc al qual es presenti. Aquestes dades de categories especials seran tractades d'acord amb el seu consentiment explícit (art. 9.1.a RGPD).

Quan per a proporcionar les seves dades s'utilitzi algun dels formularis establerts a aquest efecte, en els mateixos s'indicarà aquelles dades que siguin obligatòries per a dur a terme les finalitats descrites, per la qual cosa si no es proporcionen podria no incloure's en el procés de selecció pertinent.

En cas de no ser seleccionat/da TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE conservarà les seves dades durant dos anys en virtut del seu interès legítim per evitar repetir el procés de selecció per al mateix candidat/a rebutjat.

1 La informació relativa a treballadors/as contractats/as es pot consultar en la intranet corporativa de l'empresa.

SEGURETAT LABORAL

Responsable del tractament : Trambaix UTE i Trambesòs UTE

Finalitat: Tractar les dades proporcionades per a poder complir amb les obligacions legals en matèria laboral.

Temps de conservació: Les dades es conservaran mentre duri la relació de prestació de serveis amb l'empresa subcontractada mentre sigui exigible algun tipus de responsabilitat legal relativa al compliment de les obligacions esmentades.

Destinataris del tractament de les seves dades: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE gestionen de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa ambdues UTEs poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l'altra per a això.

A més, les dades poden ser tractades per les empreses que presten serveis informàtics que s'han contractat per a poder agilitar els tràmits de transmissió de documentació relativa a la coordinació de prevenció de riscos.

Legitimació: Les dades es tracten per a poder complir amb les nostres obligacions legals (art. 6.1.c RGPD) en matèria laboral i de prevenció de riscos laborals (Estatut de Treballadors, Llei de la Seguretat Social, Llei de prevenció de riscos laborals, Llei de subcontractació en el sector de la construcció), així com la legislació en matèria de transport ferroviari (Llei Ferroviària).

Respecte a les dades de categories especials, les dades relatives a la recerca d'accidents seran tractades d'acord amb el que s'estableix en el dret laboral (art. 9.1.b *RGPD).

Les dades sol·licitades seran obligatòries per a dur a terme les finalitats descrites i en cas de no proporcionar-les, podran impedir l'execució del contracte per part de l'empresa ocupadora.

COMUNICACIÓ INTERNA 2

Responsable del tractament : Trambaix UTE i Trambesòs UTE

Finalitat: Establir un canal de comunicació i interacció per al personal implicat en la gestió del servei de tramvia.

Temps de conservació: En tots els casos, les dades es conservaran mentre l'empleat/da estigui en actiu a l'empresa i més enllà d'aquest termini quan fos necessari a l'efecte de dirimir possibles responsabilitats.

Destinataris del tractament de les seves dades: TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE gestionen de forma unificada el servei de tramvia, per la qual cosa ambdues UTEs poden tenir accés a les dades personals responsabilitat de l'altra per a això. A més, s'utilitza a tercers que proporcionen serveis de manteniment informàtic.

Legitimació: El tractament de dades que es realitza a través dels diferents canals de comunicació interna es duen a terme amb la finalitat d'executar el contracte laboral (art. 6.1.b RGPD), en virtut del consentiment de l'usuari/a (art. 6.1.a RGPD) i en virtut de l'interès legítim del responsable del tractament per garantir la seguretat del servei del tramvia i per poder incentivar la comunicació entre el personal de les empreses implicades en el servei (art. 6.1.f RGPD).

2  La informació ampliada en relació a aquest tractament es pot consultar en la intranet corporativa de l'empresa.

 

3. Drets

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre els tractaments de les seves dades. Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixin davant TRAMBAIX UTE i TRAMBESÒS UTE en les adreces postals que corresponguin i que figuren en apartat 1 relatiu a les dades del/els responsable/s del tractament, o l'adreça de correu electrònic dpd@trambcn.com.

Té dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent o si desitja obtenir més informació sobre el seu dret a la protecció de dades pot dirigir-se a la Autoritat Catalana de Protecció de Dades (http://apdcat.gencat.cat).